LEJEBETINGELSER

1) Anvendelse
Følgende almindelige lejebetingelser anvendes på al leje af materiel fra HoldFest.Nu, med mindre andet er
specielt skriftligt aftalt.


2) Lejeperiode
Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag eller weekend, samt mulighed for afhentning eller levering
dagen før og efter. Hvis HoldFest,Nu ikke modtager det lejede rettidigt, opkræves 50 % af det fulde beløb for
hver efterfølgende dag. For Jukebokse er lejeperioden kun selve festdagen og frem til næste morgen.


3) Afbestilling af telte
For telte og tilbehør til samme, betales 70 % af lejeværdien ved afbestilling senere end 30 dage før leveringen, ved
afbestilling mellem 30-60 før levering betales 40 % af lejeværdien.


4) Eventuelle ændringer eller afbestilling af andet
Af hensyn til vores arbejdsgang er det ikke muligt at ændre en ordre nedad senere end 6 arbejdsdage før
leveringsdagen. I konfirmationsperioden gælder dog 14 dage før. Ved eventuel annullering af lejeaftale inden 8 dage før
aftalt levering, betales 50 % af det fulde beløb, ved senere annullering erlægges det fulde lejebeløb. Da der på digitale
Jukebokse betales en stører afgift pr. måned til NBC og GRAMEX vil der ved afbestilling efter 14 dage fra
bestillingsdatoen blive opkrævet et gebyr på kr. 500,-.


5) Levering & transport
Ved transport forstås kørsel fra HoldFest.Nu adresse, og så tæt på lejers ønskede brugsadresse som lovligt
muligt. Hvis ikke andet er aftalt er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen.
 Jukeboksen leveres, hvis ikke andet er aftalt på selve festdagen og lejer eller en af lejeren udpeget ansvarlig
myndig person skal være til stede ved modtagelsen og afhentning, samme person skal reklamerer overfor chaufføren
såfremt der er visuelle skader på jukeboks eller tilbehør – Såfremt chaufføren skønner det, skal lejer eller dennes
repræsentant være behjælpelig med af og pålæsning samt placering af jukeboksen, det samme gør sig gældende uden
opfordring ved trapper eller svært passable passager.
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som
forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den
pågældende tilstand varer.


6) Forsinkelse
Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af de i pkt. 5 nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen,
såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer.


7) Ansvar for levering fra samarbejdspartnere
HoldFest.Nu frafalder ethvert ansvar for levering af varer og/eller tjenester fra tredje part (dvs. vores eventuelle
samarbejdspartnere).


8) Udlejningsbetingelser for telte
Lejer kan ikke forvente at få det lejede opstillet i tilfælde af så dårligt vejr, eller anden force majeure, at det opstillede
ville lide væsentlig skade. HoldFest.Nu er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf.
Byens Festudlejning er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur.
8A) Specielt for telte og tilhørende gulve
Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt.
Hvis HoldFest.Nu skal lægge gulv, skal arealet være plant og evt. græs skal være nyslået. Ved eventuel
opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug.
Står lejer selv for nedlægning og optagning af gulvet skal pladerne leveres stablet, som ved modtagelsen.
Lejer fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden dette nedtages.
Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug.
Lejer er selv ansvarlig for myndighedernes eventuelle godkendelse af opstillingen. (Kan være nødvendigt i visse tilfælde)!


9) Ansvarlig person + hjælpere
Der skal altid være én til to hjælpere, og en ansvarlig person tilstede ved opstillingen, for rigtig placering etc., og ved
nedtagning for konstatering af eventuelle skader.

10) Opklæbning mv.
Henstilling af genstande og opklæbning på teltdugen må ikke finde sted. Der må ej heller grilles, bruges åben ild eller
rygeovn i - eller i nærheden af de lejede telte.


11) Ansvar for det lejede materiel
Rent juridisk skal det man har lånt / lejet tilbageleveres i samme stand som da man modtog det – det vil sige - så længe
det lejede befinder sig hos lejeren, er denne ansvarlig for enhver hændelig skade, der eventuel måtte påføres det lejede,
ligesom lejer bærer risikoen for det lejedes bortkomst eller hændelige undergang.
Kan en reparation udføres, sker dette ved HoldFest.Nu foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og
ikke reparerbare skader, erstattes til fuld nyværdi. HoldFest.Nu er ikke ansvarlig for eventuel personskade
forvoldt af det lejede.
Ved leje af Telte og gulve tillægges lejeprisen inkl. moms Det er en
betingelse for forsikringsdækningen, at de lejede genstande opbevares og behandles betryggende, at der udvises
påpasselighed, samt at anmeldelse af skader sker straks over for forsikringsselskabet. Lejer er ansvarlig i fuldt omfang for skaden.


12) Betalingsbetingelser
Lejebeløbet med eventuelle tillæg for andre ydelser betales kontant ved levering, såfremt ikke andet skriftligt
er aftalt. Ved fremsendelse af frankerede forsendelse påføres et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling påføres renter ifølge
gældende lov, samt et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker.


13) Eventuelle reklamationer
Eventuelle reklamationer skal foretages inden ibrugtagning, dog senest 12 timer efter modtagelse. Hvis lejer ikke
rapporterer til HoldFest.Nu om fejl eller mangler, inden for den givne tidsramme, betragtes materiellet som
modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 11. Senere reklamationer anerkendes ikke.


14) Særligt
Alle lejede effekter returneres i rengjorte stand, hvis ikke andet er aftalt, dog ikke de dele, der på ordrebekræftelsen står
nævn med at vi vasker op (blandt andet drikkeglas), stofduge og servietter som tilbageleveres i en vasketøjssæk - alle
udleverede duge og servietter bliver sendt til vaskeri uanset om de er brugte eller ej. Ved afhentning/tilbagelevering skal
det lejede service være pakket i samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole og emballage til materiellet må
ikke udsættes for fugt, regn eller lignende.
Alle angivelser for mål og vægt er ca. angivelser.
Der kan også forekomme små forskelle i længder på dugene. Dette har ingen betydning hvis De vælger de korrekte
længder til bordene. HoldFest.Nu vil gerne vejlede om hvilke længder De skal bruge.

15) Rengøring
- Borde tørres af med en fugtig klud.
- Stole renses med lunkent vand (evt. stearin klarer vi)
- Rødvinspletter på duge eller tøj overhældes straks med hvidvin (neutraliserer rødvinen)!
- Teltgulve skal være fejet før afhentning.
- Alt vort bestik, glas og porcelæn tåler opvaskemaskine, men husk at kontrollere salt og afspændingsmiddel i maskinen.
- Brugte duge tilbageleveres i vasketøjssæk.


HoldFest.Nu forbeholder sig retten til prisændringer.


Venlig hilsen
HoldFest.Nu